Buurtboerderij Bruynes

Overeenkomst opfok paard (versie 3 januari 2021)

Opfokperiode
De zomerperiode (weide) loopt van 1 april tot en met 30 september.
De winterperiode (stal) loopt van 1 oktober tot en met 31 maart.
(Tenzij er door het weer anders wordt besloten)

Kosten opfok
De prijs* is inclusief voer, hooi, bodembedekking, het uitmesten, dagelijks voeren van de dieren.
De prijs* is exclusief bekappen, enten, ontwormen, overige kosten (worden doorbelast aan de eigenaar).

Leeftijd Zomer Winter
  april – sept okt – maart
Veulen € 140,00 € 155,00
Jaarling € 140,00 € 175,00
Twenter € 140,00 n.v.t.

* Prijswijzigingen onder voorbehoud
* Prijzen zijn inclusief 9% BTW

Bekappen door onze hoefsmid                                               minimaal 4 x per jaar.

Ontwormen op basis van mestonderzoek                            minimaal 4 x per jaar, waarvan voorjaar en najaar vast.
Standaardenting                                                                        1 x per jaar.
Droesenting                                                                                op afspraak.

Hoefsmid/Dierenarts

Het veulen/jaarling/paard dient netjes bekapt en 2 weken voor aankomst op de boerderij te zijn ontwormd op basis van een aantoonbaar mestonderzoek (veulens tot 6,5 maand mogen geen Equest).

Eventuele medische, ziektehistorie of andere problemen van het betreffende dier dienen voor aankomst aan de stal eigenaar te zijn gemeld, bij nalatigheid zijn de gevolgen en de meegebrachte kosten hiervan voor de paardeneigenaar van het betreffende dier.

Iedere paarden eigenaar is geheel vrij om (extra) de hoefsmid en/of dierenarts voor haar/zijn paard te laten komen om deze te laten behandelen.
Hierbij dient de paardeneigenaar wel zelf aanwezig te zijn (in overleg met ons).

Kosten voor bezoek of behandeling van een hoefsmid en/of dierenarts ten plaatse van de Buurtboerderij wordt rechtstreeks aan de paardeneigenaar gefactureerd.

Bij twijfel wordt altijd z.s.m. de hoefsmid en/of dierenarts en de paardeneigenaar gewaarschuwd.
Als wij geen contact met de paardeneigenaar kunnen krijgen, behouden wij ons het recht een dierenarts te laten komen, dit in het belang van het paard.
De ontstane kosten die hieruit voort vloeien zullen worden doorbelast.

In geval van ziekte behoudt de Buurtboerderij het recht het dier te behandelen naar de gezondheids-standaard van de Buurtboerderij, gemaakte kosten hiervoor zullen worden door belast aan de eigenaar van het desbetreffende paard.

Bij genoodzaakt bezoek aan een kliniek zullen deze kosten worden doorbelast aan de paardeneigenaar.

Deze kosten dienen binnen twee weken na factuurdatum te worden voldaan.

Het paspoort van het paard dient aanwezig te zijn op de Buurtboerderij.

Verzorging/behandeling

Eventuele extra zorg, medicatie en/of behandeling van het paard kan in overleg door ons worden uitgevoerd en wordt doorberekend aan de paardeneigenaar.

Het paard mag in overleg met de staleigenaar uit de groep gehaald worden voor extra verzorging.
Dit mag echter nooit gevaar opleveren voor de andere paarden en/of andere mensen.
Kinderen onder de 18 mogen niet in de wei of de stal, ook niet onder toezicht van een volwassene.
Er kan gebruik worden gemaakt van de rijbaan of roundpen, mits deze niet gebruikt wordt door eigenaar van de Buurtboerderij en/of een bijrijd(st)er van de eigenaar/ of een andere paardeneigenaar.

De staleigenaar kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele dood, diefstal, beschadiging en/of ziekte van het paard. Een basisverzekering of uitgebreide verzekering voor het betreffende dier in de periode dat het op de Buurtboerderij verblijft, wordt te allen tijde door de eigenaren aangeraden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor vermissing van, of schade aan uw eigendommen.

Bezoektijden

De paardeneigenaar kan het paard altijd bezoeken, binnen de openingstijden van Buurtboerderij Bruynes.
(Graag mondeling of telefonisch vooraf overleg i.v.m. eventuele andere werkzaamheden op de Buurtboerderij)

De bezoektijden maandag t/m vrijdag zijn van 10.00 uur – 17.00 uur.

De bezoektijd op zaterdag is van 09.00 – 17.00 uur.

Zondag bezoek in overleg i.v.m. de algehele zondagsrust in het dorp Schoonrewoerd.


Contact
Het contact met de paardeneigenaar zal veelal mondeling of telefonisch gebeuren.
Wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 18.00 uur. Natuurlijk kun je ons op stal ook aanspreken en bij nood zijn wij altijd mobiel te bereiken.
(Astrid 06 – 10 69 79 80 of André 06 – 22 99 09 05)
De paardeneigenaar zal bij ondertekening een inschrijf- en contactformulier invullen met zijn/haar contactgegevens en eventuele veranderingen tijdig doorgeven.


Betaling
Betaling gaat per overschrijving op rekeningnummer NL80RABO0358405564 ovv naam paard en eigenaar of contant aan de Buurtboerderij.

Het volledige verschuldigde bedrag (inclusief extra kosten van de afgelopen maand) moet voor het begin van de eerstvolgende te betalen maand voldaan zijn. (bijv. kosten Maart + extra kosten Februari moeten voor 1 Maart voldaan zijn)

Reservering van een stal is mogelijk d.m.v.  vooruitbetaling van 1 maand opfokkosten a € 140,-. Deze worden verrekend vanaf de werkelijke verblijfs-ingangsdatum van het paard. Binnen een maand voor afgesproken opfokdatum opzeggen is er een restitutie van 50%. Bij afzeggen binnen 14 dagen voor de afgesproken opfokdatum is er een restitutie van 25%.  Bij het in het geheel niet nakomen van de gemaakte afspraak voor het reserveren, vervalt de verrekening van dit bedrag, deze worden gezien als administratiekosten.

Bij het niet tijdig betalen van de verschuldigde opfokkosten wordt in de eerste maand na datum een extra vergoeding van 10% in rekening gebracht, in de 2e maand en 3e maand dat er verzuimd wordt om te betalen, zal er wederom 10% extra in rekening worden gebracht, na deze periode vordert de Buurtboerderij het betreffende dier en zal tot verkopen worden overgaan om de gemaakte kosten + de openstaande kosten te kunnen gaan voldoen.
Eventuele meerwaarde wordt na overleg aan de eigenaren overgemaakt.

Opzegging

Om wisselingen in de groepen te voorkomen, vragen wij u tijdig aan te geven wanneer uw paard de opfok verlaat, zodat wij daar met de stalplanning rekening mee kunnen houden.
Opzegging van de opfok dient te geschieden minimaal 2 kalendermaanden voor vertrek (geldig vanaf de 1e van de eerstvolgende maand).

Bij het te laat opzeggen is een eenmalige vergoeding verschuldigd om de ontstane kosten van het ingekochte voer en/of overige financieel te kunnen compenseren en hiermee te verrekenen met een bedrag van € 300,-.
Uitzonderingen alleen mogelijk in overleg met Buurtboerderij Bruynes en met hun goedkeuring.

Ook bij plotselinge verkoop van het paard geldt een opzegtermijn van 2 maanden (geldig vanaf de 1e van de eerstvolgende maand) of een eenmalige vergoeding van € 300,- .
Alle (openstaande) kosten moeten voldaan zijn, alvorens het betreffende paard na opzegging kan worden opgehaald van de Buurtboerderij.
Ook bij overname van het contract door een nieuwe eigenaar, dienen alle openstaande facturen per verkoopdatum door de vorige eigenaar voldaan te zijn (is dit niet het geval dient de nieuwe eigenaar te verhalen op de oude eigenaar – kosten gaan per direct over op de nieuwe eigenaar).

In geval van tijdelijke verhuizing wordt de stalling gereserveerd met betaling van € 75,-.per maand, ingaande op de 1e van de eerstvolgende maand van de verhuizing.
Verhuizing geschiedt in overleg en met toestemming van de eigenaren van de Buurtboerderij.
Dit geldt in gevallen waar een uitzondering gemaakt dient te worden op basis van de gezondheid van het dier.
In alle andere gevallen geldt de normale opzeggingsprocedure.

Looptijd

Het contract loopt vanaf de dag van plaatsing van het paard tot de leeftijd van 2,5 jaar.

De paarden eigenaar verklaart hierbij het contract goed doorgelezen te hebben en op de hoogte te zijn van de wijze van betalen, de opfok c.q. boerderijreglementen in acht te zullen nemen en de gehele verantwoording voor het betreffende dier op zich te nemen en tevens de schade aan derden die het dier zou kunnen toebrengen.

Ook eventuele schade in en om de stal toegebracht door het paard zijn voor kosten voor de paardeneigenaar.

Naam paard:          ____________________________________________________________________________

Chipnummer:         ____________________________________________________________________________

Levensnummer:     ____________________________________________________________________________

Plaatsingsdatum:   ____________________________________________________________________________

Extra afspraken en/of uitzonderingen

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Datum ondertekening                                                                         Plaats ondertekening

__________________________________                                          ___________________________________

 

Eigenaar paard                                                                                     Buurtboerderij Bruynes

__________________________________                                          ___________________________________

__________________________________                                          ___________________________________

 

Paspoort afgegeven:                                                                                                Ja / Nee

Kopie Overeenkomst opfok paard ontvangen:                                                   Ja / Nee

Kopie Boerderijreglement ontvangen:                                                                 Ja / Nee

Inschrijf- en contactformulier ingevuld:                                                               Ja / Nee

Buurtboerderij Bruynes

p/a A. Bruynes
Overheicop 62
4145 KV Schoonrewoerd
KvK 30281529
Rabobank NL80RABO0358405564
BTW NL189819145B01